Všeobecné obchodní podmínky OnTheSnow

Sekce 1. Souhlas s podmínkami

Používání webové stránky www.OnTheSnow.cz (dále „webstránka“) a služeb poskytovaných touto webstránkou je podmíněno dodržováním Podmínek používání webu. Přečtěte si prosím tyto podmínky před používáním nebo registrací na OnTheSnow.cz. Užíváním zmíněné stránky souhlasíte s podmínkami jejího používání. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, neměli byste tuto stránku užívat.

Sekce 2.  Webstránka

Vlastníkem a správcem webstránky je Mountain News LLC, vystupující také pod jménem OnTheSnow. Vlastníkem obsahu stránky jsou uživatelé, poskytovatelé z 3. Strany a OnTheSnow. Ochranné známky, loga a servisní znaky nacházející se na stránce jsou registrovanými ochrannými známkami, patřícími společnosti OnTheSnow, jejím pobočkám a různým poskytovatelům z 3.strany. Nic, co se nachází na webstránce, by nemělo být bráno jako povolení k použití jakékoli licence nebo ochranné známky. Takové povolení vydává písemně OnTheSnow nebo jiná osoba, vlastnící ochrannou známku.

Sekce 3. Přístup a registrace

K používání webstránky potřebujete zařízení pro připojení k internetu a také připojení k internetu od internetového poskytovatele. Za poplatky spojené s připojením k internetu je zodpovědný uživatel webstránky. Pro přístup k určitému obsahu a službám je potřebné se zaregistrovat. Uživatel souhlasí, že:  (a) při vyplňování registračního formuláře poskytuje přesné a pravdivé informace, (b) upravuje a udržuje vložená data tak, aby byla přesná a pravdivá.

Sekce 4. Soukromí

Vaše soukromí je pro OnTheSnow důležité. Se všemi informacemi získanými od uživatelů bude naloženo podle Zásad ochrany osobních údajů. Souhlasíte, že rozumíte Zásadám ochrany osobních údajů na webstránce a považujete je za odůvodněné. Souhlasíte s používáním vašich osobních údajů v souladu s našimi zásadami a pro účely stanovené v Zásadách ochrany osobních údajů.

Sekce 5. Uživatelské konto, heslo a ochrana

Při registraci si vyberete uživatelské jméno a heslo. Jste zodpovědní za udržování svého hesla v tajnosti. Doporučujeme vám si tyto informace zapamatovat a ne zapisovat. Jste zodpovědní za všechny činnosti vykonané ve vašem kontu. Souhlasíte s tím, že budete bezodkladně informovat OnTheSnow v případě jakéhokoliv uskutečněného nebo předpokládaného neoprávněného použití vašeho konta a hesla. OnTheSnow neodpovídá za vaše poškození v případě nedodržení výše uvedeného. Prohlašujete, že jste dosáhli dostatečného věku pro používání webstránek a plnění právně závazných povinností, které mohou vyplynout z používání webstránek. Chápete, že jste finančně zodpovědný za jakoukoliv činnost na webstránkách za použití vašich přihlašovacích údajů.

Sekce 6. Přidávání recenzí a jiného obsahu

Zodpovědnost za posouzení zveřejnění recenzí každého uživatele na webstránce připadá OnTheSnow. Každý příspěvek obsahující vulgarismy, hrozby či nadávky bude ihned odstraněn.

Příspěvky nebo recenze nemohou obsahovat ani:

  • Reklamní web adresy nebo e-mailové adresy
  • Zkrácené nebo těžko pochopitelné recenze skládající se z jednoho nebo dvou slov
  • Přestupky vůči webové etiketě (např. text napsaný pouze VERZÁLKAMI)
  • Opakující se slova v jednom příspěvku, dva a více stejných příspěvků
  • Poznámky nesouvisející s daným tématem, hotelem, střediskem apod.
  • Urážlivá nebo politická témata
  • Nepodložené bezpečnostní problémy
  • Vulgarismy nebo osobní útoky

 

Snahou OnTheSnow je vybudovat komunitu uživatelů zabývajících se tématikou cestování. Vy, uživatel, jste nejlepším zdrojem informací přímo ze života. Rozumíte, že za doporučení, názory, novinky, články, instrukce, texty, fotografie, grafy, loga, audio nahrávky a obrázky, informace, data, software, zprávy a jiné materiály zodpovídá uživatel, který tyto materiály na webstránku nahrál. OnTheSnow odmítá jakoukoli zodpovědnost za materiály spravované uživateli. Sdílením doporučení, názorů, novinek, článků. Instrukcí, textů, fotografií, grafů, audio nahrávek a obrázků, informací, dat, softwaru, zpráv a jiných materiálů zaručujete, že: (a) jste majitelem sdíleného obsahu nebo jste si obstarali všechna práva ke sdílení od vlastníka obsahu tak, aby se obsah mohl nacházet na webstránce. (b) užívání tohoto obsahu společností OnTheSnow neporuší žádná práva vlastníka obsahu nebo práva třetí strany.

Sdílením obsahu na webstránce: (a) dovolujete společnosti OnTheSnow (nebo garantujete, že vlastník dovoluje) neomezené používání tohoto obsahu za účelem modifikace, distribuce, publikování, adaptace, zveřejňování, přemístění nebo prodeje za jakýmkoliv účelem. Dovolujete také jakékoliv komerční použití bez refundace. (b) souhlasíte, že nebudete publikovat nebo ukazovat materiály OnTheSnow, které byly vytvořeny pro komerční použití, na jiných webových stránkách. Můžete tak učinit jen s písemným souhlasem OnTheSnow. O písemný souhlas můžete zažádat na privacy@mountainnews.com. Rozumíte, že OnTheSnow má právo editovat, odmítnout nebo odstranit jakýkoliv uživatelský obsah nebo jeho část. Uživatelský obsah, který porušuje jednu nebo více z těchto podmínek používání, bude bezodkladně odstraněn. Společnost OnTheSnow si vyhrazuje právo na odstranění jakéhokoliv uživatelského obsahu, aby dodržela všechny platné zákony, omezení nebo nařízení vlády. Jste zodpovědní za jakékoliv poškození v oblasti autorských práv, copyrightu, ochranné známky nebo jiného vlastnického práva vyplývajícího z používání webstránky.

Sekce 7. Chování uživatelů

Souhlasíte, že jako uživatel nebudete:

– ukládat, posílat, uploadovat nebo jinak přenášet jakýkoliv uživatelský obsah, který je nezákonný, hanlivý, urážlivý, obtěžující, výhrůžný, vulgární, obscénní, pornografický nebo jinak neslušný, nebo který by mohl vytvořit nebo vzbuzovat chování, který by bylo považováno za trestný čin, vedl k vzniku občanskoprávní zodpovědnosti nebo jinak porušoval zákon;

– ukládat, posílat, uploadovat nebo jinak přenášet jakýkoliv uživatelský obsah, který porušuje práva jakékoliv třetí strany, včetně práva ochrany osobních údajů a vlastnických práv;

– ukládat, posílat, uploadovat nebo jinak přenášet jakýkoliv uživatelský obsah, který obsahuje virusy, poškozené soubory nebo jiný software nebo programy, které by mohly poškodit jiný počítač;

– ukládat, posílat, uploadovat nebo jinak přenášet jakýkoliv uživatelský obsah špatné kvality nebo obsah, který je nevhodný;

– propagovat, nabízet, prodávat zboží nebo služby za obchodními účely s výjimkou speciální dohody uzavřené s OnTheSnow;

– sdílet nebo přeposílat průzkumy, pyramidové hry, „spam“ nebo řetězové e-maily;

– vymýšlet si nebo jinak zkreslovat svůj vztah k jiné osobě nebo subjektu;

– falšovat nebo odstraňovat jakákoliv označení původu nebo zdroje obsahu, zobrazovaného na webstránce;

– zneužívat neplnoleté;

– obtěžovat jiné uživatele;,

– shromažďovat nebo uchovávat osobní údaje o jiných členech;

– porušovat jakékoliv platné místní, státní, federální nebo mezinárodní zákony nebo nařízení.

Dále souhlasíte s tím, že nebudete používat žádné roboty nebo jiná automatizovaná zařízení nebo programy, algoritmy nebo metodologie, které mají podobné procesy nebo funkce, nebo jakýkoliv manuální proces na monitorování nebo kopírování na kteroukoliv z webstránek, dat nebo obsahu webstránky.

ONTHESNOW SI VYHRAZUJE PRÁVO ODSTRANIT KTERÉKOLIV UŽIVATELSKÉ KONTO VČETNĚ VŠECH RECENZÍ, Powder PointsSM A VŠECH INFORMACÍ O ÚČTU, POKUD DOJDE K PORUŠENÍ NĚKTERÉHO Z UVEDENÝCH PRAVIDEL.

Sekce 7.1.Powder PointsSM

Uživatelé, kteří získali Powder PointsSM v systému odměňování OnTheSnow, jsou subjektem těchto dodatečných pravidel používání webstránky:

OnTheSnow může změnit nebo zrušit kteroukoliv část z programu OnTheSnow odměny.

OnTheSnow může odebrat nebo omezit Powder PointsSM, pokud si uživatelé otevírají recenze jen za účelem získání bodů.

OnTheSnow může odebrat nebo omezit Powder PointsSM, pokud si uživatel vytvoří další uživatelské konto za účelem hodnocení a prohlížení vlastních recenzí.

Sekce 8. Zakázané a povolené způsoby používání

Obsah webové stránky může být chráněn zákony USA nebo jinými zahraničními zákony včetně, ale ne výhradně autorských práv, ochranných známek, servisních značek, patentů nebo jiných práv duševního vlastnictví a vlastnických práv a zákonů. Neoprávněné použití obsahu webové stránky může porušovat autorská práva, ochranné známky a další zákony. Musíte dodržovat všechna autorská práva, informace nebo omezení obsažené nebo přiložené v kterémkoliv obsahu webstránky.

OnTheSnow vám uděluje omezenou, nepřenosnou licenci na použití webstránky v souladu s těmito podmínkami používání. Můžete webstránku používat pouze k legitimním účelům, pro které byla vytvořena, a nesmíte ji používat k jiným účelům. Obsah webstránky včetně textů, audio a video klipů, dat a softwaru nesmí být kopírován, reprodukován, znovu publikován, uploadován, přenesen nebo distribuován bez písemného souhlasu OnTheSnow nebo spolupracovníků třetí strany. Můžete si ale vytvořit jednu kopii na svém harddisku pro vaše osobní, nekomerční používání bez dalšího šíření. Rovněž můžete zaslat kopii obsahu svým přátelům za předpokladu, že budou dodržovat tato pravidla o používání webstránky.

S výjimkou skutečností popsaných v předešlém odstavci nesmíte upravovat, kopírovat, reprodukovat, zobrazovat, publikovat, veřejně předvádět, vytvářet odvozená díla, prodávat, převádět, přenášet, sestavit, shromažďovat v databázi, distribuovat nebo jinak používat obsah nacházející se na webstránce. V žádném případě se nesmí používat k jakýmkoliv veřejným nebo komerčním účelům bez předcházejícího výslovného souhlasu OnTheSnow a/nebo držitele autorských práv stanovených v platných autorských právech. Žádosti o povolení mohou být zaslány na privacy@mountainnews.com. Dále souhlasíte s tím, že nebudete používat žádné roboty nebo jiná automatizovaná zařízení nebo program, algoritmus nebo metodologii, která má podobné procesy nebo funkce, nebo jakýkoliv manuální proces k monitorování nebo kopírování na kteroukoliv z webstránek, dat nebo obsahu webstránky.

Pokud porušíte kteroukoliv z těchto podmínek, vaše oprávnění používat obsah webové stránky automaticky zaniká a vy jste povinni bezodkladně zničit všechny kopie, které jste vytvořili.

Sekce 9. Ochranné známky

„OnTheSnow“ a „OnTheSnow.com“ jsou ochranné známky služeb OnTheSnow. Souhlasíte, že nebudete zobrazovat nebo používat žádným způsobem žádné z ochranných známek OnTheSnow bez předcházejícího souhlasu OnTheSnow. Obchodní značky třetích stran, servisní značky, loga a obchodní názvy objevující se na webstránkách jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Sekce 10. Změny  webstránky a podmínek používání webstránky

OnTheSnow může změnit, pozastavit nebo zrušit kteroukoliv část nebo službu na webstránce kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Webstránka je v současné době k dispozici zadarmo. OnTheSnow si ale vyhrazuje právo účtovat si v budoucnu poplatky za použití jedné nebo více částí nebo služeb webstránky. OnTheSnow vám ohlásí všechny poplatky spojené s jakoukoliv částí nebo službou webstránky a může také vyžadovat předplatné k dané části nebo službě webstránky. Kromě toho si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky používání webstránek, a to bez předcházejícího upozornění. Změny těchto podmínek nabývají účinnosti poté, co je OnTheSnow vloží mezi podmínky používání webu, nebo vám změny oznámí e-mailem. Jste si vědomi, že máte povinnost kontrolovat tyto podmínky používání webu pravidelně, abyste byli informováni o všech změnách. Další užívání webstránky bude znamenat váš souhlas s jakýmikoliv úpravami podmínek používání webu.

Sekce 11. Ukončení používání OnTheSnow, porušení podmínek používání webu

OnTheSnow může ukončit tyto podmínky používání webu a/nebo poskytování některé ze služeb kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu. Navíc vám OnTheSnow může pozastavit nebo ukončit členství a zakázat vám přístup k používání webstránky, obsahu webstránky a uživatelskému obsahu bez předcházejícího upozornění a na základě vlastního uvážení, pokud se OnTheSnow důvodně domnívá, že:

– svým chování jste porušil některé z ustanovení těchto podmínek používání webu

– vaším chování jste porušil práva OnTheSnow nebo práva kterékoliv třetí strany; nebo

– není vhodné, abyste měl nadále přístup k webstránce.

Při takovémto ukončení nemáte právo na žádné odškodnění od OnTheSnow nebo třetí strany, distributorů a poskytovatelů.

Navíc si OnTheSnow vyhrazuje právo ukončit členství neaktivních členů. Souhlasíte s tím, že po ukončení může OnTheSnow odstranit všechny informace, týkající se vaší osoby nebo vašeho členství a může odepřít přístup k těmto informacím na webstránce.

Po ukončení členství budou všechna vám udělená práva odebrána a vrátí se OnTheSnow, jejím dceřiným společnostem a třetím stranám.

Sekce 12. Ukončení ze strany uživatele.

Svoji registraci na webstránce můžete kdykoliv ukončit. Tyto podmínky používání webu se budou nadále vztahovat na všechna vaše dosavadní použití stránky, i když ji už nadále nepoužíváte.

Sekce 13. Reklamy a odkazy.

Webstránka, stejně jako servery třetích stran, mohou poskytovat reklamy a odkazy na jiné webové stránky provozované třetími stranami. Tyto reklamy a odkazy jsou poskytovány výhradně pro vaše pohodlí. OnTheSnow nemá žádnou kontrolu nad těmito reklamami nebo webovými stránkami. Společnost OnTheSnow nezodpovídá za obsah těchto externích stránek ani za vaše obchodování v souvislosti s nimi. Souhlasíte s tím, že společnost OnTheSnow nepodporuje tyto reklamy nebo webové stránky, nezodpovídá za jejich dostupnost ani za jejich přesnost nebo obsah, reklamu, produkty, služby nebo jiné zdroje. Dále souhlasíte s tím, že OnTheSnow nebude nést zodpovědnost, a to přímou ani nepřímou, za případnou újmu utrpěnou v souvislosti s používáním nebo spoléháním se na takový obsah, reklamu, produkty, služby nebo jiné zdroje zpřístupněné těmito reklamami nebo webovými stránkami.

Sekce 14. Odvolání.

WEBSTRÁNKA OBSAHUJE NÁZORY, DOPORUČENÍ, VYHLÁŠENÍ A INFORMACE POSKYTOVANÉ TŘETÍMI STRANAMI. OnTheSnow NEVYJADŘUJE, NESCHVALUJE ANI NEZARUČUJE PRAVDIVOST, PŘESNOST NEBO SPOLEHLIVOST TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK. NESCHVALUJE STANOVISKA NEBO DOPORUČENÍ TĚCHTO TŘETÍCH STRAN. BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE, ŽE STAHUJETE NEBO JINAK ZÍSKÁVÁTE MATERIÁLY NEBO ÚDAJE NA VLASTNÍ RIZIKO. SPOLÉHÁNÍ SE NA TŘETÍ STRANU JE ROVNĚŽ VAŠÍM RIZIKEM. SOUHLASÍTE, ŽE BUDETE VÝHRADNĚ ZODPOVĚDNÝ ZA ŠKODY V POČÍTAČOVÉM SYSTÉMU NEBO ZA ZTRÁTU DAT, KE KTERÝM BY DOŠLO V DŮSLEDKU STAŽENÍ KTERÉHOKOLIV TAKOVÉHO MATERIÁLU NEBO DAT.

WEBSTRÁNKA JE POSKYTOVÁNA V PŮVODNÍM ZNĚNÍ, BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY. V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ ZÁKONEM SE ONTHESNOW A DODAVATELÉ POSKYTOVANÉHO SOFTWARU NEBO SLUŽEB ZŘÍKAJÍ VŠECH ZÁRUK VZHLEDEM K WEBOVÝM STRÁNKÁM A SVÉMU INTERNETOVÉMU OBSAHU. NEZODPOVÍDAJÍ ZA OBSAH STRÁNKY, UMÍSTĚNÉ PRODUKTY, SLUŽBY A INFORMACE OBSAŽENÉ NA STRÁNCE NEBO ZPŘÍSTUPNĚNÉ PŘES WEBOVÉ ODKAZY. MOHOU OBSAHOVAT VIRUSY, TROJSKÉ KONĚ NEBO JINÉ KÓDY, KTERÉ PROJEVUJÍ KONTAMINAČNÍ NEBO DESTRUKTIVNÍ VLASTNOSTI NA VAŠEM POČÍTAČI. PROTO MOHOU BÝT NĚKTERÉ Z INFORMACÍ NA WEBSTRÁNKÁCH ZASTARALÉ A MOHOU OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. ONTHESNOW NEZARUČUJE VČASNOST, PLATNOST, PŘESNOST NEBO SPOLEHLIVOST WEBSTRÁNEK PRO JAKÉKOLIV ÚČELY.

pŘESTOŽE ONTHESNOW PŘIJÍMÁ PŘIMĚŘENÁ OPATŘENÍ, ABY ZABRÁNILA ZAVÁDĚNÍ DESTRUKTIVNÍCH MATERIÁLŮ NA WEBSTRÁNKU, ONTHESNOW NEZARUČUJE, ŽE WEBSTRÁNKY BUDOU BEZPEČNÉ, BEZCHYBNÉ NEBO ÚPLNĚ ZBAVENÉ DESTRUKTIVNÍCH MATERIÁLŮ. ONTHESNOW ROVNĚŽ NEPONESE ZODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZTRÁTY V PŘÍPADĚ PORUCHY NEBO PŘERUŠENÍ FUNKCE WEBSTRÁNEK. ONTHESNOW NEPONESE ZODPOVĚDNOST, A TO PŘÍMOU ANI NEPŘÍMOU, ZA VŠECHNU ÚJMU UTRPĚNOU V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM NEBO SPOLÉHÁNÍM SE NA TAKOVÝ OBSAH, REKLAMU, PRODUKTY, SLUŽBY NEBO JINÉ ZDROJE ZPŘÍSTUPNĚNÉ TĚMITO REKLAMAMI NEBO WEBOVÝMI STRÁNKAMI.

NĚKTERÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY NEPOVOLUJÍ VYHLÁŠENÍ O URČITÝCH ZÁRUKÁCH, TAKŽE NĚKTERÁ Z VÝŠE UVEDENÝCH VYHLÁŠENÍ O VYLOUČNÍ ZODPOVĚDNOSTI NEMUSÍ PLATIT PRO VÁS.

Bez omezení výše uvedeného platí, že za žádných okolností OnTheSnow nebo její pobočky, poskytovatelé obsahu nebo dodavatelé nenesou zodpovědnost za jakékoliv zpoždění nebo selhání při plnění služeb, vyplývající přímo nebo nepřímo z přírodních živlů nebo příčin mimo její přiměřenou kontrolu, včetně selhání internetového připojení, selhání počítačového vybavení, poruchy telekomunikačních zařízení, poruchy ostatních zařízení, poruchy dodávky elektrické energie, stávek, pracovních sporů, nepokojů, povstání, občanských nepokojů, nedostatku pracovních sil a materiálů, požárů, povodní, bouřek, výbuchů, války, vládních akcí, neplnění třetích stran nebo za ztrátu či výkyvy tepla, světla nebo klimatizace.

Sekce 15. Zřeknutí se, osvobození nebo omezení zodpovědnosti

SOUHLASÍTE, ŽE SPOLEČNOST ONTHESNOW ANI JEJÍ ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, KONZULTANTI, AGENTI, AKCIONÁŘI, POSKYTOVATELÉ OBSAHU A DODAVATELÉ NENESOU VŮČI VÁM ZA ŽÁDNÝCH PODMÍNEK ZODPOVĚDNOST ZA NÁHRADU ŠKODY, VČETNĚ ZODPOVĚDNOSTI ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO POZDĚJŠÍ ŠKODY, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ ZA (A) NESCHOPNOST POUŽÍVAT WEBOVÉ STRÁNKY, (B) VAŠI ZÁVISLOST NA OBSAHU ŠEBSTRÁNKY NEBO (C) JAKÝKOLIV TOVAR, SLUŽBU NEBO JINÝ OBSAH ZVEŘEJNĚNÝ NA WEBSTRÁNCE. TÍMTO ZŘEKNUTÍM SE NAVŽDY ZŘÍKÁTE VŠECH NÁROKŮ, KTERÉ MŮŽETZE MÍT VŮČI ONTHESNOW, JEHO PRACOVNÍKŮM, ŘEDITELŮM, ZAMĚSTNANCŮM, KONZULTANTŮM, AGENTŮM, AKCIONÁŘŮM, POSKYTOVATELŮM OBSAHU, DODAVATELŮM (VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ NA NÁROKY ZPŮSOBENÉ NEDBALOSTÍ TĚCHTO STRAN) V PŘÍPADĚ ZTRÁTY NEBO ŠKODY, KTEROU BYSTE UTRŽILI V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM WEBSTRÁNKY.

NĚKTERÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY NEDOVOLUJÍ OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI ZA UVEDENÉ ŠKODY, TAKŽE NĚKTERÉ Z VÝŠE UVEDENÝCH OMEZENÍ SE MOŽNÁ NEVZTAHUJÍ NA VÁS.

Sekce 16. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že odškodníte, obhájíte a budete krýt společnost OnTheSnow, a to její pracovníky, ředitele, pobočky, akcionáře, zaměstnance, poradce, agenty, poskytovatele a dodavatele v případě jakýchkoliv nároků za převzetí zodpovědnosti, úhradu škody, náhradu ztráty, úhradu nákladů vyplývajících z nedodržení těchto podmínek používání webu. Učiníte tak v případě vaší nedbalosti nebo při protiprávním jednání, porušení jakéhokoli práva duševního vlastnictví nebo jiného práva třetí osoby, nebo pokud vámi poskytnutý uživatelský obsah poruší kteroukoliv z podmínek používání webstránky.

Sekce 17. Použitelná práva, právní zastoupení a soudní příkazy

Tyto podmínky používání webu jsou v souladu se zákony České republiky. Berete na vědomí, že porušení nebo pokus o porušení některé z těchto podmínek používání webstránky může způsobit i poškození OnTheSnow, které bude nenapravitelné a nebude se dát určit jeho finanční rozsah. Proto souhlasíte s tím, že OnTheSnow má nárok na vydání soudního příkazu vydaného kterýmkoli soudem na zamezení takových porušení nebo zabránění pokusu o porušení těchto podmínek webstránky z vaší strany, strany vaší pobočky, vašich partnerů nebo zaměstnanců. OnTheSnow má nárok na úhradu všech nákladů a výdajů vzniklých při získávání takového příkazu, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení. Souhlasíte s tím, že žádný dluhopis nebo jiné zabezpečení se v souvislosti s takovým příkazem nevyžaduje.

Sekce 18. Celá smlouva, změny a prominutí.

Tyto podmínky používání webstránky zabezpečují úplné porozumění a shodu mezi vámi a OnTheSnow s ohledem na předmět obsažený v tomto dokumentu a nahrazují všechny předchozí ústní nebo písemné dohody a smlouvy, pokud není výslovně stanoveno jinak. Tyto podmínky používání webstránky nelze změnit nebo doplnit s výjimkou případů uvedených v sekci 10. Žádné ustanovení této smlouvy nemůže být zrušeno (úplně nebo částečně) bez předchozího písemného oznámení OnTheSnow. Zpoždění při vykonání právních postupů v případě poškození OnTheSnow neznamená zánik zodpovědnosti vůči způsobeným škodám, výše stanoveným v těchto podmínkách používání webstránky.

Sekce 19. Oddělitelnost

Pokud bude jakákoliv část těchto podmínek používání webstránky souzena jako nezákonná, neplatná nebo nevymahatelná na základě současných nebo budoucích zákonů, je ta část plně oddělitelná a zbývající části podmínek používání webstránky zůstávají nadále v platnosti a účinnosti a nebudou považovány za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné.

Sekce 20. Přiřazení

OnTheSnow může převést svoje práva vyplývající z těchto podmínek používání webstránky na kteroukoliv stranu bez vašeho souhlasu. Tyto podmínky používání webstránky jsou v prospěch OnTheSnow, jeho nástupce a kupce. Vy nemáte právo postoupit, odevzdat, zadat nebo přenést svá práva nebo povinnosti.

Sekce 21. Ochranné známky

OnTheSnow, logo OnTheSnow, OnTheSnow.com a Powder Points jsou ochranné známky a/nebo značky služeb společnosti Mountain News LLC. Všechny ostatní ochranné známky, servisní značky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

© 1968-2021 Mountain News LLC. Všechna práva vyhrazena.

Copyright © 1995-2022  Mountain News Corporation.  All rights reserved.