Všeobecné obchodní podmínky OnTheSnow

Tento text definuje všeobecné obchodní podmínky (VOP) a poskytování služeb na www.onthesnow.cz (dále jen „služba“) a podmínky používání služby uživatelem.

Jakýkoli přístup na stránku www.onthesnow.cz a/nebo její používání znamená přijetí a dodržování všech bodů VOP a bezpodmínečný souhlas. VOP představují „smlouvu“ mezi službou a uživatelem.

V případě, že si uživatel nepřeje přijmout všechny nebo část těchto podmínek, neměl by službu dále využívat.

1. Právní upozornění

Vydavatelem a vlastníkem webových stránek www.onthesnow.cz je:

Mountain News LLC
101 Santa Cruz Avenue #37
Los Gatos, Kalifornie
95031, USA

DIČ: US85-3300684
Tel: +1 408-444-9001

Ředitelem vydavatelství, který je právně odpovědný, je Chad Dyer, provozní ředitel / globální výkonný ředitel.
Zodpovědnou redaktorkou je Kamila Roobová, senior content manager (roobova@mountainnews.com).

OnTheSnow je součástí skupiny MountainNews Group

Mountain News LLC
101 Santa Cruz Avenue #37
Los Gatos, Kalifornie
95031, USA

2. Definice

► Uživatel: Uživatelem je každá osoba, která používá tyto stránky nebo některou ze služeb nabízených na těchto stránkách.
► Uživatelský obsah: Pojem „Uživatelský obsah“ označuje údaje přidané Uživatelem v různých sekcích Stránek.
► Člen: Pojem „Člen“ označuje Uživatele identifikovaného na Stránkách.
► Identifikátor: Pojem „identifikátor“ zahrnuje informace nezbytné k identifikaci Uživatele na Stránkách pro přístup do oblastí určených pouze pro členy.
► Heslo: „Heslo“ je důvěrná informace, kterou musí Uživatel udržovat v tajnosti a která mu umožňuje, ve spojení s jeho Identifikátorem, prokázat totožnost.

3. Přístup ke službě

Služba je bezplatně přístupná každému Uživateli s přístupem k internetu. Veškeré náklady spojené s přístupem ke službě, ať už jde o náklady na hardware, software nebo přístup k internetu, nese výhradně Uživatel. Uživatel je výhradně odpovědný za správnou funkci svého počítačového vybavení a za svůj přístup k internetu.

Určité sekce stránek jsou vyhrazeny pro členy po identifikaci pomocí jejich uživatelského jména a hesla.

OnTheSnow si vyhrazuje právo jednostranně a bez předchozího upozornění odmítnout přístup ke službě každému uživateli, který nedodržuje tyto podmínky používání.

Společnost OnTheSnow vynakládá přiměřené úsilí, aby zajistila kvalitní přístup ke službě, ale není k tomu nijak zavázána.

Společnost OnTheSnow nenese odpovědnost za jakékoli selhání sítě nebo serverů nebo jakoukoli jinou událost mimo přiměřenou kontrolu, která znemožní nebo zhorší přístup ke Službě.

Společnost OnTheSnow si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění přerušit, dočasně pozastavit nebo upravit přístup k celé Službě nebo její části za účelem zajištění údržby nebo z jakéhokoli jiného důvodu, aniž by toto přerušení zakládalo jakékoli povinnosti nebo kompenzace.

4. Duševní vlastnictví

Používání této služby je možné výhradně pro osobní potřebu. Jakákoli reprodukce nebo kopírování celého obsahu nebo jeho částí pro jiné účely na jakémkoli médiu je zakázána. Nerespektování tohoto zákazu představuje padělání, které může mít dopad na občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost padělatele.

OnTheSnow používá veškerý obsah v souladu s autorským právem. Všechna práva jsou vyhrazena. Mezinárodní zákony o autorských právech chrání všechny obrázky, texty, programy a další materiály na těchto stránkách (dále jen „prvky stránek“). Jakékoli komerční využití jakýchkoli prvků stránek je zakázáno, pokud k tomu OnTheSnow nedá výslovné písemné svolení. Uživatel souhlasí s tím, že nebude měnit ani odstraňovat žádná oznámení o autorských právech, ochranných známkách nebo jiných vlastnických právech z materiálů zobrazených na těchto stránkách nebo z nich stažených, a bere na vědomí, že používáním těchto stránek nebo prvků stránek nezískává žádná vlastnická práva.

Uživatel nese výhradní odpovědnost za uživatelský obsah, který umístí na internet prostřednictvím služby, jakož i za texty a/nebo názory, které formuluje. Zavazuje se, že zajistí, aby tyto údaje nepoškozovaly oprávněné zájmy žádné třetí strany. Jako takový ručí společnosti OnTheSnow za jakýkoli regresní nárok, přímo či nepřímo založený na těchto slovech a/nebo údajích, který může kdokoli vznést vůči společnosti OnTheSnow. Uživatel se zejména zavazuje uhradit jakoukoli částku vyplývající z nároku třetí strany vůči společnosti OnTheSnow, včetně právních poplatků a soudních nákladů.

Společnost OnTheSnow si vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu smazat celý uživatelský obsah nebo jeho část, a to bez předchozího upozornění nebo zdůvodnění. Uživatel nebude moci v tomto ohledu uplatňovat žádné nároky.

5. Osobní údaje

S ohledem na soukromí svých uživatelů OnTheSnow bere na vědomí, že shromažďování a zpracování osobních údajů, prováděné v rámci těchto stránek, probíhá v souladu s platnou legislativou a GDPR.

Další informace o ochraně údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

6. Publikování recenzí a dalšího obsahu

V souladu s našimi zásadami pečlivě kontrolujeme každou recenzi střediska a zprávu z první ruky (dále jen „recenze“) zveřejněnou na OnTheSnow, abychom zajistili vhodný jazyk a obsah. Každá recenze obsahující obscénní, výhružné nebo potenciálně hanlivé výrazy musí být odstraněna.

Recenze budou také odstraněny, pokud budou obsahovat:

– Komerční webové adresy nebo e-mailové adresy, které obsahují sebepropagaci.

– Zkrácené, těžko srozumitelné jednoslovné nebo dvouslovné recenze (např. „Vail stojí za prd!!“ nebo „Chamonix je super!!“).
– Porušení přijaté webové etikety. (např. VŠECHNA PÍSMENA VELKÁ atd.).

– Opakovaná slova. Vícenásobné příspěvky budou smazány.

– Nedostatečná relevance ke skiareálu, destinaci nebo zařízení.

– Nenávistné projevy nebo politická agenda mimo téma.

– Nepodložená obvinění z jakýchkoli bezpečnostních problémů.

Snahou OnTheSnow je vybudovat komunitu uživatelů zabývajících se tématikou cestování. Vy, uživatel, jste nejlepším zdrojem informací přímo ze života. Rozumíte, že za doporučení, názory, novinky, články, instrukce, texty, fotografie, grafy, loga, audio nahrávky a obrázky, informace, data, software, zprávy a jiné materiály zodpovídá uživatel, který tyto materiály na webstránku nahrál. OnTheSnow odmítá jakoukoli zodpovědnost za materiály spravované uživateli. Sdílením doporučení, názorů, novinek, článků. Instrukcí, textů, fotografií, grafů, audio nahrávek a obrázků, informací, dat, softwaru, zpráv a jiných materiálů zaručujete, že: (a) jste majitelem sdíleného obsahu nebo jste si obstarali všechna práva ke sdílení od vlastníka obsahu tak, aby se obsah mohl nacházet na webstránce. (b) užívání tohoto obsahu společností OnTheSnow neporuší žádná práva vlastníka obsahu nebo práva třetí strany.

Sdílením obsahu na webstránce: (a) dovolujete společnosti OnTheSnow (nebo garantujete, že vlastník dovoluje) neomezené používání tohoto obsahu za účelem modifikace, distribuce, publikování, adaptace, zveřejňování, přemístění nebo prodeje za jakýmkoliv účelem. Dovolujete také jakékoliv komerční použití bez refundace. (b) souhlasíte, že nebudete publikovat nebo ukazovat materiály OnTheSnow, které byly vytvořeny pro komerční použití, na jiných webových stránkách. Můžete tak učinit jen s písemným souhlasem OnTheSnow. O písemný souhlas můžete zažádat na newsroom@mountainnews.com. Rozumíte, že OnTheSnow má právo editovat, odmítnout nebo odstranit jakýkoliv uživatelský obsah nebo jeho část. Uživatelský obsah, který porušuje jednu nebo více z těchto podmínek používání, bude bezodkladně odstraněn. Společnost OnTheSnow si vyhrazuje právo na odstranění jakéhokoliv uživatelského obsahu, aby dodržela všechny platné zákony, omezení nebo nařízení vlády. Jste zodpovědní za jakékoliv poškození v oblasti autorských práv, copyrightu, ochranné známky nebo jiného vlastnického práva vyplývajícího z používání webstránky.

7. Hranice odpovědnosti

Web OnTheSnow.cz je turistický informační web o lyžařských střediscích, zejména o jejich sněhových podmínkách.

Informace zveřejněné na webových stránkách OnTheSnow.cz pocházejí ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé (turistické kanceláře, vlastníci lyžařských středisek, regionální informační centra atd.). OnTheSnow však nemůže zaručit přesnost nebo relevantnost těchto údajů. Kromě toho mají informace uvedené na těchto stránkách pouze informativní charakter a nepředstavují radu ani doporučení jakéhokoli druhu.

Společnost OnTheSnow proto nemůže nést jakoukoli odpovědnost za použití informací a obsahu, které jsou na těchto stránkách k dispozici. Uživatel je výhradně zodpovědný za správné, rozvážné a duchapřítomné používání informací zpřístupněných na těchto stránkách.

Uživatel navíc souhlasí s tím, že společnosti OnTheSnow nahradí veškeré škody přímo či nepřímo související s používáním služby.

Přístup do některých sekcí webových stránek OnTheSnow.cz vyžaduje použití uživatelského jména a hesla. Heslo, které si uživatel zvolí, je osobní a důvěrné. Uživatel se zavazuje, že bude své heslo udržovat v tajnosti a nebude ho v žádné formě zveřejňovat. Uživatel používá ID uživatele a Heslo na internetu na vlastní nebezpečí. Uživatel je povinen přijmout veškerá nezbytná opatření k ochraně vlastních údajů před jakýmkoli útokem.

Společnost OnTheSnow se zavazuje, že zavede všechny nezbytné prostředky k zajištění bezpečnosti a důvěrnosti přenášených údajů. Uživatel je informován, že na jeho pevný disk může být umístěn jeden nebo více souborů cookie, které neobsahují žádné osobní údaje, aby byla zajištěna jeho identifikace.

Uživatel bere na vědomí, že si je vědom omezení a limitů internetu, a proto uznává nemožnost úplné záruky bezpečnosti výměny dat. Společnost OnTheSnow nenese odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku přenosu jakýchkoli informací, včetně přenosu přihlašovacího jména a/nebo hesla uživatele, prostřednictvím služby.

Společnost OnTheSnow v žádném případě, v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy, neodpovídá za jakékoli přímé nebo nepřímé, náhodné nebo následné škody jakéhokoli druhu vyplývající z nedostupnosti Služby nebo z jakéhokoli použití Služby. Pojem „Používání“ je třeba chápat v širším slova smyslu, tj. jakékoliv použití stránek, ať už legální či nikoliv.

Uživatel obecně souhlasí s tím, že bude dodržovat všechny předpisy platné v České republice.

8. Hypertextové odkazy

Webové stránky OnTheSnow.cz obsahují hypertextové odkazy na webové stránky zveřejněné a/nebo spravované třetími stranami.

Vzhledem k tomu, že nad těmito externími zdroji není vykonávána žádná kontrola, bere uživatel na vědomí, že společnost OnTheSnow nenese žádnou odpovědnost za dostupnost těchto zdrojů a nemůže být činěna odpovědnou za jejich obsah.

9. Vyšší moc

Společnost OnTheSnow nemůže nést odpovědnost v případě vyšší moci nebo skutečností, které nemůže ovlivnit.

10. Změny této smlouvy

Společnost OnTheSnow si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky a ustanovení této smlouvy.

Uživateli se doporučuje, aby se pravidelně seznamoval s nejnovější verzí smluvních podmínek, které jsou k dispozici na internetových stránkách www.onthesnow.cz.

11. Doba trvání a ukončení smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od okamžiku, kdy uživatel začne službu využívat.

12. Platné právní předpisy a soudní příslušnost

Právní předpisy platné pro obsah a přenosy dat na stránkách a v jejich okolí jsou určeny právem České republiky. V případě sporu, který se nepodařilo vyřešit smírnou cestou, jsou příslušné pouze soudy České republiky v rámci jejich jurisdikce.

13. Nabídky/propagační akce a hlášení o sněhu

Informační centra skiareálů uvedených na OnTheSnow mají možnost zveřejnit na těchto webových stránkách své turistické nabídky (ve formě all-inclusive pobytů nebo nabídek ubytování) a také své sněhové zpravodajství. Tito profesionálové v oblasti cestovního ruchu jsou výhradně a bezpodmínečně odpovědní za zákonnost, pravdivost, úplnost a aktuálnost informací týkajících se jejich produktů (ceny, vybavení, popisné prvky…) a jejich sněhového zpravodajství (výška a kvalita sněhu, počasí, teploty, vítr…). Společnost OnTheSnow za ně nemůže nést odpovědnost.

 

Všeobecné obchodní podmínky byly aktualizovány 31. března 2022

Copyright © 1995-2024  Mountain News LLC.  All rights reserved.